I. Údaje o mateřské školce:

Název: Soukromá mateřská škola Štěpán o.p.s.

Adresa: Slovenská 2012, Vsetín

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Statutární zástupce: Anna Štěpánková

IČO: 25830007

Telefon: 606 706 184

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.skolkastepan.cz

Facebook: školka štěpán

Kapacita školy: 13 dětí

Věkové složení: 2,5 - 6 let

Provoz školy: 6,30 - 16,00 hod.

 

II. Charakteristika školy

Soukromá mateřská škola Štěpán je obecně prospěšnou společností s celodenním provozem pro děti předškolního věku.
Společnost je neziskovou nestátní organizací s příspěvkovou formou hospodaření, která využívá finanční prostředky získané z vlastní činnosti a prostředky přijatých ze státního rozpočtu
Škola vznikla v roce 1993 pod názvem 1. soukromá mateřská škola a z důvodu právního uspořádání ji v roce 1999 nahradila soukromá mateřská škola Štěpán o.p.s.
Soukromá mateřská škola je jednotřídní, třída je věkově smíšená.
Mateřská škola je rodinného typu a nachází se v řadovém domě klidné vilové čtvrti Ohrada. Výhodná poloha mateřské školy umožňuje krásné vycházky do přírody,ale i pohyb na dětských hřištích v okolí a hry v parku před školkou.
Rodinné prostředí je založené na vzájemné důvěře a respektování. Hlavním posláním naší školy je vytvořit příjemné prostředí plné pohody, radosti, tolerance, klidu a přátelství.Menší počet dětí umožňuje vytvářet podmímky pro individuální činnosti, děti mají dostatek času pro spontánní hru. Vytváříme podnětné prostředí pro prožitkové učení, do výuky zařazujeme prvky tvořivé dramatiky, ke zvyšování pohybových dovedností využíváme mimo jiné i  tělocvičnu ZŠ Ohrada. Pro děti připravujeme aktivity pro rozvoj jejich znalostí i zábavu - polodenní, celodenní výlety, exkurze, divadelní představení, tvořivou keramiku, výuku plavání....
Snaha všech pracovnic naší mateřské školy směřuje k tomu, aby se děti cítily spokojené a šťastné. Dbáme, abychom udrželi současnou úroveň a dobré jméno školy. Musím zmínit, že za dobu existence mateřské školy od roku 1993 - 2018 prošlo naší školkou více jak 100 spokojených dětí i rodičů. Soudíme z toho , že většina dětí zůstala v naší školce od nástupu do MŠ až po vstup do 1. třídy ZŠ.
Prostory školy byly v průběhu předešlých let zrekonstruovány a modernizovány.
Nábytek a příslušenství je účelné, hračky, didaktické pomůcky a materiál odpovídá počtu a věkovému  složení dětí. Většina hraček a výtvarného materiálu je umístěno tak, aby je mohly děti samostatně využívat.
Vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.
Stravování je zajištěno přípravou jídel ve vlastní kuchyni. Strava je chutná, vyvážená a přizpůsobena stravovacím potřebám dětí předškolního věku. Na jídelníčku nechybí ovoce a zelenina, dodržujeme pitný režim během celého dne.

 

III: Podmínky vzdělávání

 1. věcné podmínky

Materiálně technické podmínky jsou na dobré úrovni.  Třída je vybavena stolky a židličkami ve dvou výškových provedeních. i přes omezené prostory je nábytek rozmístěn účelně, děti využívají hrací koutky umístěné i na chodbě mateřské školy.
 Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno. Většina hraček a výtvarného materiálu je umístěno tak, aby je děti mohly samostatně využívat.
Herna slouží při odpoledním spánku jako lehárna, lehátka uklízíme na příslušné místo. Ložní prádlo a ručníky jsou průběžně doplňovány.

2. životospráva

V denním programu je respektována individuální potřeba pohybových aktivit a vhodných činností dětí, odpočinku i spánku. Poskytován je dostatečný pobyt venku při vycházkách do přírody (kopec, louka, les, kolem řeky Bečvy), na hřištích v sídlištích Ohrada, ale i pravidelně v tělocvičně ZŠ Ohrada. Pohybové činnosti jsou zařazovány v rámci tematických celků, komunitním kruhu, při náhradní činnosti, sportovní soutěže, relaxace.
Dětem je během dne poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dbáme na kvalitu, pestrost, chutnost a čerstvost jídel. Dodržujeme technologii přípravy pokrmů a nápojů a obohacujeme o nové druhy jídla.
Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Vedeme ke správnému stravovacímu návyku, děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak správným stravovacím návykům. Po celý den zajišťujeme dostatečný pitným režim.
Vedeme děti ke kultuře stolování a sebeobsluze.
Pedagogové sami poskytují dětem vzor zdravého životního stylu.

3. psychosociální podmínky

Našim prvořadým cílem je vytvoření rodinného prostředí. To musí být nejen bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu každého dítěte.
Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně. Mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. Převažuje pozitivní hodnocení a pochvaly, podporujeme samostatnost a důvěru v sama sebe. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem.
Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád.  Děti si společně s učitelkou stanoví některá pravidla chování v mateřské škole a snaží se je dodržovat. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. V zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte a rodičů. V denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Předškolní děti mají možnost v případě neusnutí, využít klidových odpočinkových činností.
Adaptace dětí je individuálně přizpůsobena.
Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování.

 

4.Organizace dne

Během dne je zařazeno dostatek pohybové aktivit, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální a psychosociální podmínky.

 6,30   -   9,10   hry a činnosti dle volby dětí, relaxační chvilky, pohybové aktivity, jazykové   

                        chvilky, individuální činnost, společenské hry, logopedická prevence,   

                         průběžné stolování - svačinka, úklid hraček, komunitní kruh

9,10   -   9,45   řízená výchovně vzdělávací činnost formou frontálních, skupinových

                         a individuálních činností

 9,45   -  11,30   příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity

                          v případě nepříznivého počasí pokračují zájmové činnosti, aktivity

                          řízené učitelkou

11,30  -  12,15  hygiena, oběd 

12,15  -  14,00  hygiena, převlékání, polední odpočinek, relaxační hudba a literární

                          chvilky, klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

                          ( společenské hry, grafomotorické činnosti, modelování, kreslení,

                           prohlížení knih, ....... )

14,00  -  14,30   hygiena, odpolední svačinka, hygiena

14,30  -  16,00   odpolední zámové činnosti - hry dle vlastního zájmu, opakovací

                           chvilky, individuální a skupinová činnost

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmu dětí.
Po celý den se učitelky plně věnují dětem a jejich vzdělání, respektují individuální vzdělávání dětí.

5. řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých pracovníků školy jsou dány pracovními náplněmi, kompetencemi a závěry z rad a porad.. Všichni pracovníci se podílejí na řízení školy prostřednictvím přidělených kompetencích a spoluúčastí na vytváření pracovních plánů. Školním vzdělávacím programem jsou stanovena ¨pravidla evaluace a sebehodnocení. Předávání informací není zajištěno pouze pracovními radami a poradami, ale především výbornými vztahy mezi pracovníky a každodenní vzájemnou komunikací. Pracovníci mají k dispozici školní řády, ŠVP, TVP, odbornou literaturu, časopisy a dostatek pracovních materiálů.
Ředitelka mateřské školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky do chodu školy, respektuje jejich názor a vzájemnou spolupráci. Učitelky mají prostor na svůj vlastní tvůrčí přístup a jsou vytvořeny podmínky pro jejich další vzdělávání.
Ředitelka informuje pedagogické a provozní pracovníky na pedagogických radách a  provozních poradách, ale i na neformálních schůzkách.
Rodičům jsou informace předávány na třídních schůzkách, ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na nástěnkách i  na webových stránkách.

6. personální a pedagogické zajištění

Všechny pedagogické pracovnice mají odpovídající vzdělávání a jejich pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče a jejich bezpečnost.
Pedagogičtí pracovníci se podílí na tvorbě vzdělávacího programu, soustavném vzdělávání a využívání všech potřebných metod.
Pracovníci při své práci jednají podle obecných pravidel a principů společenského chování. Pedagogičtí pracovníci znají povinnosti předškolního pedagoga dané RVP PV a ve své práci se jimi řídi.
Chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost, jednají ohleduplně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

7. spoluúčast rodičů

Mateřská škola Štěpán je rodinnou školou, která byla a je rodičům vždy otevřena. Spolupráce zde funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mají možnost se podílet na chodu mateřské školy, účastnit se akcí a pomáhat při jejich organizaci. Mohou spolupracovat při plánování vzdělávacích programů, zapojit se do výběru daného tématu. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte a jeho individuálních pokrocích, domlouvají se s rodiči na společném postupu při jejich výchově a vzdělání. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny.
Mateřská škola pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání.
Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím učitelek či písemných informacích na nástěnkách, vývěskách. V současné době mohou rodiče sledovat průběh výchovně vzdělávací činnosti na webových stránkách školy a facebooku.
Spolupráce s rodiči:
   -   narozeninový dort - oslava narozenin dětí
   -   setkávání s rodiči na zahradě školy
   -   výstavky prací dětí
   -   pomoc při zlepšení prostředí mateřské školy
nejvíce nás potěší, když se děti do naší mateřské školy vracejí i po dalších letech, přijdou se pochlubit svými výsledky, účastní se společných akcí a my tak máme možnost sledovat jejich další vývoj.
Nejlepším propagačním prostředkem soukromé mateřské školy Štěpán je vlastní kvalitní práce s dětmi a aktivity pro rodiny, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy.

8. spolupráce mateřské školy s jinými subjekty

Základní škola Ohrada
Základní škola Ohrada spolupracuje s naší mateřskou školou v mnoha směrech. Pronajímá nám tělocvičnu, kterou každý týden využíváme k různým pohybovým aktivitám, připravuje pro nás velikonoční a vánoční tvůrčí dílničky. Organizujeme setkávání dětí MŠ se žáky ZŠ Ohrada. Využívání prostor a účast na akcích ZŠ je velkou výhodou pro přechod budoucích školáků.
Mateřská škola Ústí
Společné akce pro děti - S kamarády jde všechno líp - viz. plán spolupráce. Na společných setkáních si navzájem učitelky předávají zkušenosti, půjčují si odbornou literaturu, pomůcky, metodické listy, ...
Alcedo - středisko volného času
Alcedo připravuje ve spolupráci s MÚ pro děti různé akce, kterých se naše mateřská škola zúčastňuje - Den bez aut, Mikuláš ve městě, Den Země, Pohádková stezka, Den stromů ...
Plavecká škola Valašské Meziříčí
Spolupráce s touto školou je nedílnou součástí aktivit dětí mateřské školy. Děti se pod vedením odborných instruktorů učí základům plavání, překonávají obavy z vody a zažívají množství zábavných chvil.
Základní umělecká škola, Základní umělecká škola Kostka škola s.r.o.
Děti mohou využívat široké nabídky kroužků - hudební odbory a výuka na hudební nástroj, taneční, dramatický a výtvarný obor. Připravují pro děti mateřských škol pohádková představení a výchovné koncerty.
Dramatický kroužek Bubu - Klub dětské kultury
Bára s pohádkami přijíždí za námi do mateřské školy a zpříjemňuje nám krásné chvíle. Pro děti nabízí dramatickou školičku Šikulky - estetická výchova (výtvarná, hudební, dramatická, pohybová výchova).
Pedagogicko psychologická poradna
Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výchovné a vzdělávací problémy dětí. Poradna zajišťuje základní vyšetření, zaměřuje se na oblast školní zralosti a doporučuje případný odklad nástupu do ZŠ.
Speciáně pedagogická a logopedická péče při MŠ Kostka a MŠ Sychrov
Zajištění logopedické péče, rodiče dochází s dětmi.

9. podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola sídlí v přízemí rodinného domu se schodišťovým vstupem do budovy. Dle stavebních dispozic budovy není možné vybudovat bezbariérový přístup do mateřské školy. Dětem s vyšším stupněm tělesného postižení není umožněn vstup do mateřské školy.
mateřská škola nabízí pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
   -   individuální přístup ke každému dítěti
   -   podpora personálu mateřské školy
   -   spolupráce s příslušným SPC při plánu pedagogické podpory - PLPP a individuálního   
       vzdělávacího plánu ( IVP)
   -   zajištění logopedické péče - docházení rodičů s dětmi - speciálně pedagogická a logopedická 
       při MŠ Kostka a MŠ Sychrov

10. podmínky vzdělávání nadaných dětí

Mateřská škola nabízí pro vzdělání nadaných dětí:
   -   individuální přístup ke každému dítěti
   -   podpora personálu mateřské školy
   -   spolupráce s příslušným SPC při plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího
       plánu
Pro slnění účelu inkluze potřebujeme:
   -   proškolení učitelů v oblasti speciálně pedagogických metod a forem práce
   -   speciální pomůcky a hračky pro děti se SVP, pracovní listy, stavebnice a knihy
   -   zřízení pozice školního pedagogického asistenta

11. podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Pro splnění účelu vzdělávání dětí od dvou do tří let potřebujeme:
   -   vytvoření podmínek
   -   zjištění bezpečnosti dětí
   -   hygienické
   -   psychosociální
   -   věcné (materiální)
   -   personální
   -   životosprávy včetně stravování
   -   organizace vzdělávání
   -   obsahu vzdělávání
   -   financování
   -   spolupráce

IV. Organizace vzdělávání

Kritéria pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání

Děti mohou být přijímány pro následující školní rok.
Mohou být přijímány i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.
Předškolní vzdělání poskytujeme zpravidla dětem od 3 let věku až do začátku povinné školní docházky. K přijímání dětí mladších 3 let je přistupováno individuálně, pokud to umožní kapacita školy s přihlédnutím k sociální zralosti dvouletého dítěte.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona bude k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přednostně přijato dítě, které dosáhlo v tomto roce pěti let věku. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zařadí rodiče dítě do jiné mateřské školy.
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Rodiče podávají žádost o přijetí do mateřské školy v průběhu školního roku, někdy i dříve na tiskopise vydaném mateřskou školou.
O přijetí rozhodne ředitelka mateřské školy na základě požadavků rodičů a zachování heterogenní třídy, tzn. počet možných přijatých dětí v určité věkové kategorii závisí vždy na aktuálním složení současné třídy, potom písemně vyrozumí rodiče dítěte.
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rodičů rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v následujících případech:
a)  dítě se bez omluvy rodičů nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva 
     týdny
b)  rodiče závažným způsobem opakovaně narušují provoz mateřské školy
c)  ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
d)  rodiče opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské školy nebo za úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiném termínu

V. Charakteristika vzdělávacího programu

1. Záměry mateřské školy

Záměrem našeho vzdělávacího programu " Domeček plný radosti" je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny - zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

2. Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

1. Rozvíjení dítěte a jeho osobnosti    -   podporovat tělesná a zdravý vývoj dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
    -   systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které umožňují a usnadňují 
        proces jeho dalšího rozvoje a učení
    -   podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se  
        možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho
        chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem
        nás
    -   rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti
        dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
    -   přispívat elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnosti
        dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

2. Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost     -   poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako nedotknutelných lidských práv,
         individuálních lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí,
         soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty
         spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
    -    v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic,
         jazyka a poznávání
    -   rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
    -   vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu,
        aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich
        rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

3. Získávání působící osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
    samostatná osobnost na  své okolí
 
   -   rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb
    -   vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry
    -   vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit
        je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)
    -   vést k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však
        za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá

Vize a filozofie naší mateřské školy

Moto: Každý den je něco pro radost

chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění
každého jedince, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, kde je provází radost a štěstí.
chceme, aby se naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, kde ho mají všichni rádi.
Chceme, aby našim partnerem byla rodina dětí.
Chceme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost.

Cíle a záměry předškolními vzdělávání

Naším společným cílem je vytvářet pro děti prostředí pohody veselí a radosti z prožité činnosti společně se svými kamarády. Vychovávat je v autentickou, harmonickou osobnost, na základě jejich věkových a individuálních zvláštností, s plným využitím fantazie, zájmů a nadání.
    -   položit základy pro psychickou, fyzickou a sociální samostatnost, pohodu a spokojenost.
        Chceme, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou
        osobností
    -   rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, rozvíjet zdravé sebevědomí, klást základy
        celoživotního vzdělávání, všem dětem podle jejich možností zájmu a potřeb, učit zdravému
        životnímu stylu, uvědomit si odpovědnost za své chování a jednání, to ve spolupráci s rodiči
    -   ve vzdělání upřednostňujeme smyslové vnímání, podporu přirozeného pohybu, maximálně
        podporujeme komunikativní dovedností a řečový projev
    -   vzbudit u dětí pocit bezpečí, zažít pocit úspěchu respektovat jejich jedinečnost a individualitu
    -   vychovávat šťastné a spokojené děti
    -   vytvářet u dítěte základy společenských postojů, pravidel a návyků

3. Metody, formy a prostředky vzdělávací práce

Metody:

    -   naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, uskutečňuje se ve všech
        činnostech a situacích, kdy učitelka vnímá a navazuje na to, co děti prožívají. Prožitky však
        také záměrně navozuje. Prožitkem rozumíme to, co v nás zůstává emočně podmíněné a tudíž
        trvalejší
    -   využívání situačního učení. Tyto situace mohou být náhodné nebo záměrně navozené
        učitelkou. Osvědčila se tvořivá dramatika, která navozuje na různé situace, řeší je.
    -   důležitá metoda je hra, která je hlavní a nejdůležitější aktivitou v raném období vývoje
        dítěte. Proto jí dáváme dostatečný prostor, hlavně u mladší věkové skupiny. Hra musí
        vycházet z potřeby dítěte, je přímým odrazem jeho zážitků.
    -   hrou a učením se zaměřujeme na rozvíjení vzájemných vztahů mezi dospělými a dětmi a
        dětmi navzájem, na rozvíjení prožívání a přiměřené projevování citů.
    -   zkoušíme pracovat se smyslovými metodami na základě emocí a pocitu
    -   kooperativní učení vychází ze vzájemné spolupráce a domluvy dětí
    -   komunitní a jiné druhy kruhu se staly součástí denních aktivit. Jsou respektována a postupně
        zařazována pravidla kruhu, které děti respektují
    -   děti používají metodu pokusu a omylu, experimentují, manipulují s různými materiály
    -   používáme moderní efektní způsoby komunikace
    -   při vzdělávání dětí raného věku se řídíme principy RVP PV
    -   poskytujeme dětem pestrou paletu činností zaměřenou na celkový rozvoj dítěte
    -   posilujeme jemnou a hrubou motoriku
    -   utváříme základy budoucích kompetencí

Formy:

    -   individuální, skupinové a kolektivní
    -   volná hra, společné řízené činnosti, pohybové aktivity, společné akce, oslavy a slavnosti,
        kulturní představení, vycházky, výlety

Prostředky:

    -   hry, praktické činnosti, pozorování, tvořivá dramatika, experimentování, pokusy, pohybové
        aktivity, práce s různými materiály a technikami, hudební hry ....

    Klademe důraz na spolupráci s rodinou - rozhovory, setkávání, konzultace.

4. Průběh vzdělávání dětí se SPV a nadaných

Vzdělávací nabídku přizpůsobíme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných dle jejich individuálních možností a schopností. Budeme vycházet dle stupně postižení. Podpůrná opatření prvního stupně si stanoví mateřská škola sama a zpracuje plán pedagogické podpory (PLPP). Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovena školským poradenským zařízením, na jehož základě zpracovává individuální vzdělávací plán. 
U nadaných dětí budeme zaměřovat pozornost na to, aby se nadání v rozmanitých  činnostech
smysluplně uplatnily a rozvíjely se. Vypracujeme PLPP. Doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení a na jeho doporučení vypracujeme IVP. Budeme velmi úzce spolupracovat s rodiči a poradenským zařízením.

5. průběh vzdělávání dětí od dvou let

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je začlenit děti do vzdělávacího procesu MŠ.
Všechny vzdělávací činnosti, které vycházejí z RVP pro předškolní děti jsou přizpůsobeny věkovým specifikům dětí raného věku.
Adaptace probíhá ve spolupráci s rodiči. Pro každé dítě je mnohem šetrnější, když si může na nové prostředí a lidi postupně zvykat.
Dětem nabízíme pestrou paletu činností, které se zaměřují na celkový rozvoj jejich osobnosti. Jedná se o rozvoj hrubé a jemné motoriky, zrakového, sluchového a prostorového vnímání, paměti, řeči, fantazie, představivosti a dalších oblastí. Těžiště činností dětí raného věku spočívá ve hře - nejdříve paralelní, která postupně přejde ve hru napodobivou a námětovou. Do všech činností denně zařazujeme pohybové aktivity a seznamujeme děti s rozličným tělovýchovným
náčiním a také se cvičením na nářadích. Pohyb je rovněž součástí většiny písní a říkadel. Při zpěvu využíváme rytmické a melodické nástroje.
Při vzdělávání dvouletých dětí vycházíme z toho, co dítě obklopuje a zná. Učení může být záměrné, učitelkou připravené a řízené nebo nezáměrně na základě konkrétních situací, pozorování, napodobování.
Při pobytu venku využíváme prostory před MŠ a blízké okolí, kde mají dostatek prostoru k volnému pohybu. V případě potřeby je možno skupinu rozdělit, jedna učitelka může zůstat může zůstat s menšími dětmi v okolí školy, druhá jde s většími dětmi na delší procházku.
Při sestavování jídelníčku poskytujeme dítěti pestrou a vyváženou stravu. Součástí stravování je i pitný režim. děti mají možnost se v průběhu dne kdykoliv napít. Dvouletým dětem pití aktivně nabízíme.
  


   

 

 

IV. Vzdělávací obsah

Usilujeme o to, aby první krůčky byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrého základu do života.
Nejde nám o to naplnit dětskou mysl, ale v první řadě o to, probudit zájem dítěte objevovat, učit se projevovat touhu a odvahu ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže.
Realizace probíhá na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitelka je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 
Zaměření integrovaných bloků a tematických částí vychází z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti blízkých, pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, porozumět jeho dění a orientovat se v něm.
V tomto roce jsou integrované bloky naladěny na vlnu pozorování, objevování a radostného prožitku s dětmi a učitelkami v mateřské škole.
Integrované bloky nejsou časově omezeny, učitelky dávají při výběru prostor dětem nebo společně volí téma jiná, dětem a dané situaci blízká.

Mimo integrované bloky jsou zařazovány doplňkové aktivity - projekty.

 • lidové tradice
 • akce pro rodiče a děti
 • tvořivé dílny
 • kulturní a společenské akce
 • významná výročí
 • Vzdělávací obsah každého integrovaného bloku respektuje pět vzdělávacích oblastí, které směřují k dílčím cílům jednotlivých vzdělávacích oblastí:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

 

Integrované bloky

1. blok: Radostná nálada

   témata:    1. Po prázdninách

                    2. Moje školička

                    3. Mezi kamarády

                    4. Moje rodina

                       5. Už půjdu do školy

 

Laskavým přístupem se snažíme o začlenění každého dítěte do daného společenství v psychické i fyzické pohodě. Rozvíjíme v dětech pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a svému okolí. Podporujeme schopnost dítěte ovlivňovat vlastní situace. Usilujeme o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách. Vedeme děti k vnímání osobnosti učitelky, k respektování jejich pokynů. Prohlubujeme v dětech vztah ke členům rodiny. Seznamujeme děti s jednotlivými členy rodiny, s jejich postavení v rodině, rodinným životem. Posilujeme vzájemné citové vazby. Dáváme prostor k sebevyjádření. Ve spolupráci s rodiči připravujeme děti na vstup do ZŠ.

2. téma: Podzimní nálada

podtémata: 1. Rozmary počasí

                     2. Podzim na zahrádce

                   3. Podzimní hrátky

                   4. Čas jablíčkové vůně

                   5. Skřítek Podzimníček

Využíváme možnosti přímého pozorování změn v přírodě všemi smysly, vytváříme si pozitivní postoj k přírodě, pozorujeme barvy podzimu. Vedeme děti k vnímání charakteru a znaků podzimního počasí. Společně se snažíme o ochranu živé i neživé přírody, využíváme jejich darů k dalším činnostem. Rozvíjíme dětskou tvořivost. Své základní poznatky o přírodě dále rozšiřujeme a upevňujeme. Seznamujeme děti s pojmy ovoce a zelenina, jeho významem pro zdraví. Věnujeme se podzimním radovánkám a činnostem spojeným s tímto ročním období.

3. téma: Objevujeme svět

podtéma: 1. Moje tělo

                  2. V zdravém těle, zdravý duch

                  3. Co děláme celý den

                4. Čím budu

                5. Krtek třídí odpadky

                6. Pozor, svítí červená

                  7. Letem světem

                  8. Poletíme do vesmíru

                  9. Putování s dinosaury

 Děti se učí aktivní znalosti a pojmenování viditelných části těla. Zaměříme se na rozvoj smyslů, poznáváme smyslové orgány, získáváme  zkušenosti o rolích nevidomých a neslyšících. Seznamujeme s fungováním a významem lidských orgánů. Seznamujeme s prací lidí, na základě poznání faktu vedeme k podněcování k práci. Prakticky uplatňujeme pravidla chování při pohybu na ulici. Děti se učí dodržovat dohodnutá pravidla a vyvarovat se nebezpečí, které hrozí v dopravním provozu. Rozvíjíme přirozené poznávací  schopnosti - zvídavost, chuť objevovat, zkoumat, vytvářet si vlastní názor na svět pomocí zkušeností z praktických činností. Děti získávají základní poznatky a informace o vesmíru.

4. téma: Pohádková nálada

podtéma: 1. Z pohádky do pohádky

                 2. Kniha a já

                  3. Za zvířátky do pohádky

                  4. Týden s myškou

Záměrem činností je využití metod dramatické výchovy při práci s literárním textem. Děti podporujeme ve svobodném vyjadřování myšlenek a názorů. Podporujeme verbální i mimoverbální vyjadřování svých pocitů, nálad a myšlenek. Pohádku využijeme k tomu, aby si děti uvědomily, jak si poradit v náročných situacích, aby byly schopné řešit problémy a nalézat řešení. Tím, že děti osobně prožívají příběhy s pohádkovými hrdiny, rozvíjíme u nich nenásilně jejich myšlení, fantazii a představivost. Hra otevírá možnosti pro pohybovou improvizaci a představivost. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost, podporujeme zájem o četbu a poslech, správné zacházení s knihou.

5. téma: Zimní nálada. téma: Zimní nálada

podtémata: 1. Advent

                     2. Vánoce přicházejí

                     3. My tři králové jdeme k vám

                     4. Bude zima, bude mráz

                     5. Zimní sporty

                     6. Země sněhu a ledu - Eskymáci

V adventním čase se zaměříme na historii vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky. Přípravou společných oslav vánoc budeme posilovat citové vztahy a budeme rozvíjet estetické vnímání. Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Nezapomeneme na volně žijící zvířata a jejich obživu během zimního období. Prostřednictvím zimních sportů budeme motivovat děti k pohybu. Vedeme děti k tomu, jak je pohyb důležitý pro zdraví a že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých. Podporujeme u dětí rozvoj paměti, pozornosti, soustředěnosti.

6. téma: Jarní nálada

podtéma: 1. Přišlo jaro

                2. Velikonoce

                  3. Jarní zahrádka

                  4. Květiny

                  5. Maminka má svátek

V tomto období se zaměříme na změny v přírodě spojené s příchodem jara, táním sněhu, na důsledky změn v přírodě. Pozorujeme řeku a okolní přírodu. Užijeme si probouzející se přírodu. Přiblížíme si charakteristické znaky jara, poznáváme jarní květiny a ptáky, kteří se k nám vracejí z teplých krajin. Zaměříme se na oslavu velikonoc, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Svátku maminek využijeme k prohloubení citových vztahů k jednotlivým členům rodiny a k sobě navzájem. Zaměříme se na vznik života a jeho vývoj.

7.téma: Zvířecí svět

podtémata: 1. Zvířata na dvorku

                   2. Zvířata v lese

                     3. Zvířata v ZOO

                     4. Ze života hmyzu   

                    

Téma o zvířátkách je u děti velmi oblíbené. V rámci tohoto tématu se podíváme na dvorek za domácími zvířaty, projdeme se po lese, popovídáme si, co se děje na louce a potkáme se s cizokrajnými zvířaty. Budeme získávat poznatky o jejich životě.

8. téma: Letní nálada

podtéma: 1. Léto přichází

                 2. Voda v přírodě

                 3. Prázdniny jsou za dveřmi

Blížící se konec školního roku prožijeme v duchu zábav, radosti a her. Společně oslavíme Den dětí, všimneme si změn a proměn letní přírody okolo nás. Uskutečníme plánované výlety. Rozloučíme se s předškoláky a budeme se těšit na prázdniny.

VII. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek vzdělávání realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fází. Poznatky takto získané poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a škola je cíleně využívá k zlepšování kvality vylepšování vzdělávacího procesu a podmínek.
Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu výchovně vzdělávacího programu.
Při každém evaluačním procesu si musíme ujasnit odpovědi a otázky.

 • Co   budeme evaluovat ?
 • Kdo se bude podílet na evaluaci ?
 • Jak  jakými způsoby a metodami budeme evaluovat, s jakými výstupy ?
 • Kdy budeme evaluovat, v jakých časových intervalech ?

Co bude obsahem evaluace ?1. Evaluace průběhu vzdělávání se zaměřuje na hodnocení vzdělávacího procesu, používání forem 
    a metod práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP.
    Kdo - ředitelka, učitelka
    Jak - vzájemné hospitace, konzultace pedagogů, hospitace ředitelky, pedagogické rady
    Kdy - průběžně
2. Evaluace vlastní vzdělávací práce se zaměřuje na způsob a realizaci obsahu vzdělávání
   (integrovaných bloků), naplňování cílů TVP
   Kdo - ředitelka, učitelka
   Jak - analýza vlastní pedagogické aktivity (rozbor po skončení jednotlivých bloků - co dětem dal,
   co se podařilo, čím se zabývat, ...)
   Kdy - průběžně (po skončení integrovaných bloků)
3. Evaluace vzdělávacích výsledků dětí se zaměřuje na hodnocení dětí
   Kdo - ředitelka, učitelka
   Jak - diagnostika dětí (co dítě zaujalo, co se povedlo, co ne, proč, ...), konzultace pedagogů
   Kdy - 2x ročně a při výrazném projevu dítěte
4. Evaluace vzdělávacích podmínek pedagogů se zaměřuje na uplatňování nových poznatků
   z DVVP, samostudia
   Kdo - ředitelka, učitelka
   Jak - autoevaluace vlastní práce pedagoga, pedagogické rady, konzultace
   Kdy - 1x ročně